15.03.2017

Noter til “(måske) Den største hemmelighed”

Indledning

Enhedsbevidsthed og selv-transcendens er løsningen på stort set alle problemer i verden. Målet er at forandre verden til et paradis for alle. Forestil dig en verden, hvor alle mennesker har enhedsbevidsthed og har opnået selv-transcendens. Det vil være en verden med fred og lykke uden konflikter og lidelse. For at forstå hvorfor jeg mener det, lad os se på definitionerne af enhedsbevidsthed og selv-transcendens. At have enhedsbevidsthed betyder, at man oplever sig selv som ét med enheden af al eksistens. Man indser, at alle ting og levende væsner i eksistens hænger sammen, og at man blot er et udsigtspunkt i denne guddommelige enhed. Selv-transcendens er relateret til denne oplevelse af enhed. Når man transcenderer eller overstiger sit eget selv, bevæger man sig fra kun at være opmærksom på sit eget menneskelige potentiale til at være altruistisk opmærksom på hele menneskehedens potentiale og enheden af al eksistens.

Med enhedsbevidsthed og selv-transcendens vil du blive et gladere, mere saligt menneske, da du vil kunne styre dine tanker og følelser mere bevidst og ikke lade dig påvirke af negative ydre faktorer og omstændigheder. Et menneske med enhedsbevidsthed vil aldrig kunne skade et andet menneske, da mennesket indser, at alle er forbundet. At skade et andet menneske er at skade sig selv. Derfor kan splittende menneskesyn og adfærd som racisme, nationalisme og accept af krig ikke finde sted i et selv-transcenderet menneske med enhedsbevidsthed. Al handling der skader andre mennesker går imod selve essensen af enhedsbevidsthed og selv-transcendens. På samme måde vil fattigdom, økonomiske og andre slags uligheder ikke kunne fortsætte i verden, da rige mennesker med enhedsbevidsthed vil have lyst til at dele deres rigdom med andre som ikke har dækket deres basale behov. Enhedsbevidsthed og selv-transcendens vil med andre ord samle og hele verden. Derfor henvender “(måske) Den største hemmelighed” og dette budskab sig til alle levende tænkende og følende væsner i eksistens.

En del af teksten handler om hellige sakramenter. Jeg understreger, at de hellige sakramenter er meget kraftfulde, ikke virker for alle og derfor skal bruges med dyb respekt og forsigtighed. Jeg mener også, at bruger man dem korrekt, behøver man ikke at bruge dem særlig ofte eller mange gange. Hellige sakramenter er ikke den eneste vej til at opnå enhedsbevidsthed og selv-transcendens, men det er muligvis en af de mest effektive veje derhen. Andre teknikker kan tage meget længere tid og kræver en større indsats. Det er ikke mit mål, at alle mennesker skal indtage hellige sakramenter. Man kan sagtens nå frem til en forståelse af de koncepter jeg belyser i teksten uden at indtage dem. Når der er en kritisk masse der forstår koncepterne af enhedsbevidsthed og selv-transcendens, og at der skal handling til i verden for at få forandring, da vil der begynde at ske store positive ændringer på jorden. Enhedstankegangen og dens samlende kvaliteter vil med tiden kunne implementeres i alle aspekter af vores liv, kost, forbrug, teknologi, samfund, økonomi, politik, mm.

Indholdet i teksten er akkumuleret igennem mange års beskæftigelse med og forskning i emner som metafysik, filosofi, spiritualitet, religion, økumeni, mystik, esoteriske traditioner, det okkulte, psykedeliske substanser, bevidsthed, psykologi, hjerneforskning, kost, miljøet, dyrevelfærd, menneskerettigheder, moral, kultur, politik, økonomi, samfund, egne erfaringer, intuitioner og oplevelser, mm. Fordi teksten er en samling af en bred vifte af viden, opfordrer jeg læseren til selv at undersøge de forskellige emner nærmere. Alt nævnt i teksten er baseret på forskning og er ikke alene min mening. Når du læser teksten, spørg blot dig selv og mærk efter, om det jeg skriver resonerer med noget i dig, og om du kan se det smukke i det jeg skriver. Hvis du undrer dig over noget, søg meget gerne selv videre på emnet.


Kilder

De store religioner kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme og taoisme siger alle, at vejen til at kende Gud er ved at kende sig selv. Det bliver også sagt af store filosoffer som Sokrates, Platon, Aristoteles, m.fl. Det er nævnt ved Luxortemplet i Egypten, Apollontemplet i Delfi, Grækenland og er udgangspunktet for stort set alle esoteriske og spirituelle traditioner. At vi er spirituelle væsner nævnes af personer som Pierre Teilhard de Chardin, Stanislav Grof, Carl Sagan, Wayne Walter Dyer, Deepak Chopra, m.fl. Det kræver stort mod, disciplin og introspektion, hvis man vil kende sig selv og Guds hemmeligheder, hvilket også nævnes af mystikere som Farid ud-Din Attar og Jalal ad-Din Muhammad Rumi og mytolog Joseph Campbell. Dette stemmer overens med mange menneskers og mine egne oplevelser fra indre rejser og andre spirituelle praksisser.

Der tales om enhed (oneness på engelsk) i stort set alle religiøse og spirituelle retninger. Det er en af de mest centrale lærdomme i de fleste traditioner. Filosofiske idéer som nyplatonismens det ene, renæssancens prisca theologia og philosophia/religio perennis, den evige/tidløse filosofi, universalisme, m.fl. er også tæt forbundet med enhedstankegangen. Mange der har været på indre rejser siger, at de har oplevet, at alting er en enhed, og at vi alle er en del af enheden. Jeg har selv oplevet dette, føler det dagligt og erkender det ud fra metafysisk intuition og kontemplation. Ud over religionerne, de esoteriske traditioner, de nævnte store filosoffer, forskere og mystikere, bliver der snakket om enheden af personer som Heraklit, Plotin, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, René Guénon, Frithjof Schuon, Osho Rajneesh, Terence McKenna, Eckhart Tolle, Llewellyn Vaughan-Lee og mange flere.

Mange filosoffer, mystikere og bevidsthedsforskere snakker om sjælens udødelighed, heriblandt Sokrates, Platon, Farid ud-Din Attar, H.C. Andersen, Stanislav Grof, Eckhart Tolle, Llewellyn Vaughan-Lee, m.fl. Udødeligheden og sjælens oplysning er et tema i den egyptiske og tibetanske dødebog og i andre religiøse og spirituelle retninger. Det er et emne som Carl Jung og andre psykologer og bevidsthedsforskere beskæftiger sig med, også i forbindelse med individuationsprocessen og skygge arketypen. Flere mennesker der har været på indre rejser siger, at de har mødt døden og oplevet genfødsel.

Ofrelse af egoet, askese og forskellige slags afholdenhed praktiseres inden for mange forskellige religioner og spirituelle retninger. Det er blevet brugt som en metode til at komme tættere på Gud ved at frigøre sig fra egoet og unødvendige fysiske behov. Kultur og egoet står ofte i vejen for sand oplysning og kontakt med det guddommelige. Disse tanker drager også inspiration fra personer som Farid ud-Din Attar, Ramana Maharshi, Mahatma Gandhi, Jiddu Krishnamurti, Alan Watts, Osho Rajneesh, Carl Sagan, Terence McKenna, m.fl.

Vi er ren kærlighed og vi er omringet af kærlighed. Jeg har oplevet dette og vælger aktivt at tro på dette. Ud over mine egne overbevisninger og oplevelser, drages der inspiration fra religionerne, den gyldne regel (the Golden Rule), spirituelle traditioner og personer som Lao Tzu, Socrates, Farid ud-Din Attar, Jalal ad-Din Muhammad Rumi, Mahatma Gandhi, Huston Smith, Thich Nhat Hanh, Martin Luther King Jr., Don Miguel Ruiz og mange flere.

Menneskelig kost uden dyrekød er fremtiden. Ud over mine egne betragtninger og oplevelser, drages der inspiration fra esoteriske og spirituelle traditioner, miljø, dyrevelfærd, vegetar og veganer bevægelser og personer som Pythagoras, Leonardo da Vinci, Leo Tolstoy, Charles Webster Leadbeater, Nikola Tesla, Max Heindel, Mahatma Gandhi, Albert Einstein, Mark Passio og mange flere.

Afsnittene omkring hjernen, psykedeliske substanser og healing er inspireret af en lang række emner og eksperter på områderne. Vigtigheden af harmonien mellem hjertet, hjernen og kroppen nævnes af mange personer, fra mystikerne Osho Rajneesh, Llewellyn Vaughan-Lee og Gary Weber til den alternative forsker Mark Passio. Ud over mine egne oplevelser og erfaringer, drages der også inspiration fra psykologien og hjerneforskning i venstre og højre hjernehalvdel og nye hjernefunktioner, blandt andet forskning af personer som Erik Hoffmann, David Erritzøe, m.fl.

Forståelsen af okkulte emner kommer igennem beskæftigelse med esoteriske traditioner som alkymi, hermetisme, mysticisme, shamanisme, gnosticisme, hesykasme, sufisme, astrologi, tarot, kabbala, rosenkreuzerordenen, frimureri og teosofi. Der drages også inspiration fra tekster som Smaragdtavlen (Emerald Tablet) af Thoth Hermes Trismegistos og Kybalion af de tre initierede og personer som Farid ud-Din Attar, Christian Rosenkreuz, Harvey Spencer Lewis, Manly Palmer Hall, Ralph Maxwell Lewis, Carlos Castaneda, Eckhart Tolle, David Icke, Llewellyn Vaughan-Lee, Alan Moore, Michael Tsarion og Mark Passio.

Mange mennesker igennem tiden har oplevet mystiske oplevelser. Jeg har selv haft oplevelser der ikke kan beskrives bedre end som mystiske, oplevelser af at være ét med enheden, tæt på Gud og kilden til al eksistens. Dette emne, indre rejser, healing derfra og brug af hellige sakramenter har fundet sted i mange forskellige kulturer gennem tusinder af år og er blevet skrevet om af personer som Richard Maurice Bucke, Ralph Maxwell Lewis, Alan Watts, Carlos Castaneda, Stanislav Grof, James Fadiman, Gabor Maté, Terence McKenna, Graham Hancock, Dennis McKenna, Rick Strassman, Rick Doblin, Jordan Peterson, Daniel Pinchbeck, Jacob Moth og mange flere. Idéen om, at mennesket kan opgradere og transcendere sig selv er også i tråd med tanker af Albert Einstein, Abraham Maslow, Jiddu Krishnamurti og mange flere.

Jeg kan på ingen måde nævne alle mine kilder til teksten, da den er skrevet ud fra mange års beskæftigelse med de nævnte emner, men dette er nogle af de vigtigste. “(måske) Den største hemmelighed” er mit forsøg på at beskrive det uudsigelige og at samle og synkretisere trådene fra en lang række traditioner, store tænkere og mine egne oplevelser og overbevisninger i en kort kompakt tekst om, hvordan vi skaber en bedre verden for alle. Først skal så mange som muligt træde ind på selvkundskabens vej og begynde individuationsprocessen for at nå frem til enhedsbevidsthed og selv-transcendens. Når nok mennesker er nået dertil, vil der automatisk begynde at ske positive forandringer på jorden.

Jeg tager meget gerne imod ris, ros, kommentarer eller anden information, som du mener er relevant for mit arbejde med disse emner. Teksten er ikke et endeligt facit. Der er plads til forbedringer og opdateringer skulle der vise sig sandere information om emnerne. Mail: info1g0d@gmail.com